Hersjøen.no » Vedtekter
Linker

B. Langseth.
Bygdaservice.
Coop Selbu SA
Granby Gård.
Husflid AS
Hytteforbund.
Kiwi Selbu
Kjeldstadhytter.
KMS- Service
Kyllo Maskin AS.
Løypemaskina.
Nea Fisk.
Nea Radio.
Radiomuseum.
Schulzhytta.
Selbu Kommune.
Selbuhytta
Selbusporten
Selbyggen.
Snøscooterklubb.
Stjernekart
Sylan.
Turistkontor.
Utmarkslaget.
Værstasjon.
XL- Bygg.
Øverbygda IL.

Vedtekter for Hersjøen  Hytteforening

§ 1. NAVN, STATUS OG FORMÅL

Foreningen ble godkjent stiftet på årsmøte onsdag den 31.03.2010 og navnet ble

Hersjøen Hytteforening.

Hersjøen Hytteforening har til formål å ivareta medlemmenes felles interesser overfor kommunale myndigheter, grunneiere og andre aktuelle interessepartnere , samt etablere best mulig samarbeid med disse. Hytteforeningen er upolitisk og skal være tilsluttet Norges Hytteforbund.

Likeså jobbe med å holde en hjemmeside levende slik at dette blir en naturlig informasjonskilde for alle medlemmer, lag og organisasjoner som knyttes mot Hersjøen. Domenenavn  :   www.Hersjøen.no

§2. MEDLEMSKAP
Rett til medlemskap i foreningen har alle som eier/ leier hytte i område rundt og ved Hersjøen.

§ 3. MEDLEMMENES PLIKTER
Medlemmene plikter etter evne å ta aktivt del i de gjøremål som foreningen setter i verk, herunder samlet eller gruppevis dugnadsinnsats i tiltak til felles beste.

§ 4. MEDLEMSKONTINGENT
Kontingenten som følger kalenderåret, fastsettes av Årsmøtet. Endring i kontingenten blir å gjelde fra kommende nyttår. Betalingsfrist innen februar.

§ 5. ÅRSMØTET
Årsmøtet er Hersjøens Hytteforenings høyeste bestemmende organ.
Årsmøtet avholdes onsdag i påskeuka hvert år. Medlemmene innkalles med e post samt varsling på hjemmesiden minst 3 ukers i forkant. Stemmeberettiget og valgbar på Årsmøtet er alle medlemmer som har betalt kontingent. Forslag til behandling av saker på Årsmøtet må være kommet til styret 3 uke før Årsmøtet.
Årsmøtet velger foreningens styre, som består av styreleder, sekretær/WEB redaktør, kasserer, 2 stk styremedlemmer, samt 2 stk i valgkommite og 1 stk revisor. Valgkommite kan stille som vara. Alle verv har 2 års funksjonstid.

Årsmøtet skal behandle
1. Årsmelding
2. Revidert regnskap
3. Valg
4. Behandling av saker som er oppført på årsmøteinnkallingen

Avstemning i Årsmøtet
Hvert medlem (hytte) har 1 stemme.
Avstemming skal være skriftlig hvis en av de stemmeberettigede krever det.
Stemmeberettiget som selv ikke møter på Årsmøtet kan avgi skiftlig stemme levert til styret før Årsmøtet.
Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelig flertall fra de stemmeberettigede. Ved lik stemmegivning teller styreleders stemme dobbelt.
Unntak for alminnelig flertall er investeringer som forplikter medlemmene økonomisk utover årskontingenten, da kreves det 2/3 flertall fra de stemmeberettigede.

 

§ 6. STYRET
Snarest mulig etter Årsmøtet innkaller styreleder styret til konstituerende møte Styremøter innkalles av styreleder når det er nødvendig, men kan også innkalles når ett eller flere av de øvrige styremedlemmer forlanger det.
Styret skal utføre det arbeid det blir pålagt av Årsmøtet og medlemsmøter.
Med unntak fra vedtak gjort i Årsmøtet, kan ikke styret forplikte medlemmene ut over den på Årsmøtet vedtatte årskontingent. Styret skal føre protokoll. Signaturrett på vegne av foreningen i alle anliggender er det styreleder som har. Styret innkaller til Årsmøte.

§ 7. UTVALG / NEMNDER
Utvalgsseksjonsledere og -nemnder med spesielle oppdrag kan oppnevnes av Årsmøtet, medlemsmøte eller av styret.

§ 8. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Ekstraordinært årsmøte innkalles dersom styret finner det nødvendig, eller når 1/3 av medlemmene skriftlig krever det. Skriftlig melding sendes styret om hva som ønskes behandlet.
Innkalling og avvikling skal følge samme prosedyre som for ordinært årsmøte.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker kravet om møtet gjelder og som er inntatt i innkallingen.

§ 9 MEDLEMSMØTER
Medlemsmøter holdes når styret finner det nødvendig, og skal bekjentgjøres med minst 10 dagers varsel. Møtene kan bare treffe vedtak i ordinære arbeidssaker og eventuelt velge nemnder / utvalg.

§ 10. VEDTEKTSENDRINGER
Endringer av vedtektene kan bare skje på Årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte. Forslag om vedtektsendring må sendes skriftlig til styret minst 3 uker før Årsmøtet / ekstraordinært årsmøte. Vedtektsendring krever 2/3 flertall av de stemmeberettigede på Årsmøtet / ekstraordinært årsmøte. Eventuelle endringer skal meldes Enhetsregisteret.

§ 11. OPPLØSNING
Oppløsning av Hytteforening kan bare bli vedtatt av med 2/3 flertall av stemmeberettigede medlemmer.
Hvis Hytteforening oppløses skal eventuelle midler nyttes til trivsels- og miljøforbedringer for hytteeierne ved Hersjøen.

 

§ 12. IKRAFTTREDEN
Disse vedtekter trer i kraft etter 01.04.2010.